Ayuntamiento de Buñuel

Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos

 • Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mapas y planos en detalle.
 • Política y programa municipales relativos al medioambiente, informes y seguimiento de los mismos.
 • Estudios de impacto ambiental, paisajístico y evaluaciones del riesgo relativo a elementos medioambientales.
 • Modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana y planes parciales aprobados.
 • Convenios urbanísticos municipales. Actuaciones urbanísticas en ejecución.
 • Usos y destinos del suelo.

 • Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO), mapak eta planoak xehetasunez.
 • Ingurumenari buruzko udal politika eta programak, txostenak eta txostenen jarraipena.
 • Ingurumenaren eta paisaiaren gaineko eraginaren azterlanak, ingurumeneko elementuei dagozkien arriskuen ebaluazioak.
 • Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean nahiz onetsitako plan partzialetan izaniko aldaketak.
 • Udalaren hirigintza hitzarmenak. Gauzatzen ari diren hirigintza-lanak.
 • Lurzoruaren erabilerak eta destinoa.

Volver arriba